دریـای زندگـی ...
درگذر از درياهاي زندگي ازطوفان آبهاي خروشان نترس ...
تنها بُگذار تا بِگذرد ...
تنها كشتي خود را بِران ...
وهمواره به ياد داشته باش درياي آرام هرگز دريانورد ماهر نميسازد ...