سر گذشت انسان
پر است از بالا و پایین
روزگاری خنده لبها
ایامی غصه دلها
آنچه زیباست گذر است
ماندن است
بودن است
آنچه دلنشین است قدمهاست
پایبندیهاست
عقایدهاست
دلسپردن هاست
حال که ایام میگذرد
غصه و شادی میرود
جز به تو به که دلخوش کنم
ای معشوق ابدی
برایم نیک برگزیدی
به انتظار وعده تو نشسته ام!!
من چشم در راهم..