نمیدونی ، که چه حالی داره قلبم / نمیدونی ، چه بغضی تو گلومه

نمیدونی ، که چه بیقرارو گریونم / وقتی دونه دونه عکسات روبرومه

نمیدونی، چقدر، دستاتو کم دارم / نمیدونی، چقدر ، تنهایی بی رحمه

که وقتی نیستی توی آیینه میبینم / یه مردی ، که شکسته و نمیفهمه

تمومه ساعتا رو، بی تو داغونم / تمومه عمرمو یاده تو میمونم
که واسه ،‌یه لحظه برگردی به این خونه / ببینی تو نبوده تو، چه دیوونم

بگو ،‌دستمو میشناسی یا نه؟! / نگو، عطرم واسه تو آشنا نیست

بگو‌، که هنوزم، منو میشناسی / فقط نگو،نگو که ناشناسی
فقط نگو، نگو که ناشناسی…

دیگه دستای سردم، نا نداره / قلمرو ،روی کاغذی بیاره
که به یاده تو،ترانه بنویسه / همون مردی ، که بی تو، بیقراره