عاشق شدم کاش ندونه
دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم
دیگه با من نمیمونه
عاشق شدم کاش ندونه
دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم
دیگه با من نمیمونه

اون که پیشش دل من گیره
اگه بدونه میزاره میره
اگه بدونه دیوونم کرده
میره و دیگه بر نمیگرده

عاشق شدم کاش ندونه
دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم
دیگه با من نمیمونه
عاشق شدم دلواپسم
گرفته راه نفسم
دلواپسم که بهش
میرسم یا نمیرسم

چشمای اون سر به سرم میزاره
دست از سر من بر نمیداره
داره بلا سرم میاره
اما خودش خبر نداره

دستم اگر که رو بشه
دلم بی آبرو بشه
راز بگو نگو بشه
عاشق شدم کاش ندونه
دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم
دیگه با من نمیمونه
عاشق شدم دلواپسم
گرفته راه نفسم
دلهوره دارم که بهش
میرسم یا نمیرسم

چشمای اون سر به سرم میزاره
دست از سر من بر نمیداره
داره بلا سرم میاره
اما خودش خبر ندارهموضوعات مشابه: