بس کن میدونم که تو عاشق دعواو خط و نشونی
پیشت نمیام میدونم که نباشم تنها میمونی
نگو قول و قرارکه دلیل جدایی رو خودت میدونی
میگی عاشقمی اخه عاشق اینجوری که من ندیدم
راهی که میری همه خط کشی هاش و خودم کشیدم
برو قصه بساز واسه یک نفر دیگه که من غریبم
میگی عاشقمی اخه عاشق اینجوری که من ندیدم
راهی که میری همه خط کشی هاش و خودم کشیدم


من و سیاه نکن مگه نمیدونی عمریه زغال فروشم
من و میترسونی؟بابا گرگم و لباس بره میپوشم
تو خیال میکنی که من برده و غلام حلقه به گوشم
میگی عاشقمی اخه عاشق اینجوری که من ندیدم
راهی که میری همه خط کشی هاش و خودم کشیدم
میگی عاشقمی اخه عاشق اینجوری که من ندیدم
راهی که میری همه خط کشی هاش و خودم کشیدم