متن ترانه اهنگ سوز دل از معین

از البوم معما
من اگرعاشق نباشم از خودم سیرم من اگر عاشق نباشم زود می میرم

سینه سردش پیش ماست لبریز دردش پیش ماستهمسفر اتش کجاست همسفر اتش کجاست


سفره ی دل خالی و بی روزی استسینه ام محتاج اتش سوزی است

نازنین تو همرهی با راز داران می کنیاتشی را زیر خاکستر تو پنهان می کنی

من که خود درمعبد دلدادگان ایینه ام تل خاکستر نمی خواهم درون سینه ام