اون که دنبال منه . اون که قلبم رو میخوادبا تب عشق اومده . قلب پاکم رو میخواداین دل منتظر مهربونم رو میخواداون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشهمنو دلداری بده . صاحب دلم بشهصاحب اختیار من . مالک دلم بشهمن اونو همیشه مثل یه جون میخواستمیه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستماونکه دنبال منه . مهربونی میکنهبا دل خسته من . همزبونی میکنهواسم از فردا میگه . خوشزبونی میکنهشبنم پاک در او . انگار از ابر هواستاوج احساس منه . انگار از آسموناستقسم آخرمه . انگار از عرش خداستمن اونو همیشه مثل یه جون میخواستمیه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستمخدا کنه تو باغ آرزوهام . مرغای عشق بشینن و بخوننعشق خداییو تو چشمای ما . دلم ببینن و بموننآشفته و سرگشته و پریشون . تو جاده های انتظارو دویدماز دره ها . از قله ها گذشتم . شکر خدا به آرزوم رسیدماون که دنبال منه . اون که قلبم رو میخوادبا تب عشق اومده . قلب پاکم رو میخواداین دل منتظر مهربونم رو میخواداون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشهمنو دلداری بده . صاحب دلم بشهصاحب اختیار من . مالک دلم بشهمن اونو همیشه مثل یه جون میخواستمیه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستمموضوعات مشابه: