كاظم قاقي معروف(از اهالي قزوين كه در زمانهاي گذشته زندگي ميكرد) ،
توي قم گم ميشه
علما فتوا ميدن تا **دا شدن اين لعنتى نماز رو نشسته ميخونيم