دستت را بیاورمردانه و زنانه اش را بی خیال


دست بدهیم به رسم کودکی


قرار است هوای هم را / بی اجازه داشته باشیم ...!قرار است هوای هم را / بی اجازه داشته باشیم ...!