موقعی که برای 4جوک مطلب ارسال می کنم اصن یه وضی شده دیگه همه رو رقیب خودم می دونم چی بشه یکی رو لایک کنم.....بعضی وقتا که می بینم یکی خیلی لایک داره می رم رقیباشو لایک می کنم که بازدید کننده ها کمتر بهش توجه کنند اصن دوگانگی شخصیتی گرفتم (آخه این 4جوکه ما داریم؟).....شما که اینجوری نیستید یا من فقط این جوری نیستم؟
شمام اینجوری نیستید؟خو بچکید تو گوشی ای لایکه که دیگه از این حرفا بارتون نکنند....والا