قلب در قلب بوی عشق را میدهدآرزو

به امید نگاهت ایستادن

به روی شانه هایت سر نهادنمرا خوشتر از اینها نیست

لبان کوچکت را بوسه زدنهر جا برود تابوت من غوغا به پا خیزد

همه گویند:چه سنگین می رود این مرده از بس آرزو دارد--------------------------------------------------------------------------------
کاش می شددر حضور خارها هم

می شود یک یاس بودمی شود حتی برای دیدن پروانه هاشیشیه های مات یک متروکه را الماس بوددست در دست پرنده

بال در بالنسیم ساقه های هرز این

بیشه ها را داس بودکاش میشد حرفی از (کاش میشد)هم نبودهر چه بود احساس بود عشق بودویاس بود--------------------------------------------------------------------------------
نگرونمنمی دونم تو چی بودیکه برام عشقو آوردینمی دونم تو کی بودیدلتو بهم سپردینمی دونم چه جوری شدکه شدم اسیر چشماتیهو قلبمو سپردمبه چشای مثل دریاتنمی دونم که نگرونمکه تو حرفامو نفهمیدیگه اشکامو نبینیدیگه دردامو نفهمیتمومش کن این سکوتوبیا این سکوتو بشکنبذار آدما بدوننکه هنوز عاشقتم من--------------------------------------------------------------------------------

شعر بیشتردر

http://biatak1.blogfa.com/موضوعات مشابه: